شرایط و مدارک مورد نیاز برای دفترکار

table

مشاوره با ما رایگان است!

476  29  476 (021)
 939  44  322 (031)

شرایط و مدارک مورد نیاز برای دفترکار

اشخاص حقیقی:


1- دو نسخه کاغذی تکمیل شده "توافق نامه ارائه خدمات دفتری و فضای اداری" (اثر انگشت و امضاء)

2- گواهی امضاء دارای شناسه یکتا و رمز تصدیق (جهت ارائه به شرکت پیمانیار ایرانیان)

3- کپی برابر اصل کارت ملی (یک نسخه)

4-  کپی برابر اصل شناسنامه (یک نسخه از صفحه اول)

5- اصل یکی از آخرین قبوض پرداختی (تلفن، آب، برق یا گاز) که تایید کننده آدرس درج شده خریدار در ماده یک قرارداد می باشد. (در صورتیکه قبض به نام خریدار یا بستگان درجه یک ایشان نمی باشد، ارائه کپی از سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری الزامی است) 


 اشخاص حقوقی:


1- دو نسخه کاغذی تکمیل شده "توافق نامه ارائه خدمات دفتری و فضای اداری" (مهر شرکت و امضاء)

2- گواهی امضاء دارای شناسه یکتا و رمز تصدیق (جهت ارائه به شرکت پیمانیار ایرانیان)

3- کپی برابر اصل کارت ملی نماینده شرکت (یک نسخه)

4-  کپی برابر اصل شناسنامه نماینده شرکت (یک نسخه از صفحه اول)

5- اصل یکی از آخرین قبوض پرداختی (تلفن، آب، برق یا گاز) که تایید کننده آدرس درج شده خریدار در ماده یک قرارداد می باشد. (در صورتیکه قبض به نام خریدار یا بستگان درجه یک ایشان نمی باشد، ارائه کپی از سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری الزامی است)

6- کپی روزنامه رسمی شرکت

7- معرفی نامه در سربرگ شرکت به شرکت "پیمانیار ایرانیان" جهت معرفی نماینده (مهر شرکت و امضاء)

 

دارندگان نماد اعتماد:

1- دو نسخه کاغذی تکمیل شده "توافق نامه ارائه خدمات دفتری و فضای اداری" (اثر انگشت و امضاء)

2- گواهی امضاء دارای شناسه یکتا و رمز تصدیق (جهت ارائه به شرکت پیمانیار ایرانیان)

3- کپی برابر اصل کارت ملی (یک نسخه)

4- 15% تخفیف جهت اولین سرویس دریافتی

5- 10% تخفیف جهت تمدید دوره های بعدی سرویس