افتخارات

table

مشاوره با ما رایگان است!

476  29  476 (021)
 939  44  322 (031)

افتخارات

-  دارنده لوح تقدیر طرح فناورانه پنجمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال تهران -1390
 

-  دارنده رتبه اول و لوح تقدیر برترین سایت حوزه تغذیه در چهارمین وب ایران - 1390
 

- دارنده رتبه اول و لوح تقدیر برترین سایت حوزه تخفیف گروهی در ششمین وب ایران - 1392
 

- کارگزاری کریدور صادرات ایران جهت طراحی و پیاده سازی سایت شرکتهای صادراتی و دانش بنیان ایران- 1394